Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Ayfer Aydogan

  • Partner | Advocaat
  • Familie- en erfrecht

Bio

Prof. dr. Ayfer Aydogan (°1985) is licentiaat in de Rechten (VUB, 2008, grootste onderscheiding). Zij is tevens master in het notariaat (VUB, 2014, grote onderscheiding) en doctor in de Rechten (UA, 2013) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het onderscheid tussen overeenkomsten ten bezwarende titel en overeenkomsten ten kosteloze titel (De aard van de overeenkomst, Antwerpen, Intersentia, 2014, 576 p.). Zij was werkzaam als assistent familiaal vermogensrecht (UA, 2008-2014) onder de wetenschappelijke leiding van Prof. dr. Renate Barbaix. Sinds 2019 doceert zij (ter suppleantie) het vak vermogensfiscaliteit aan de UHasselt.

Prof. dr. Ayfer Aydogan was als vermogensplanner verbonden aan een internationaal consultancykantoor en later ook actief als hoofdadviseur successieplanning bij een Belgische grootbank. Zij is gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning en heeft een bijzondere interesse in (fiscale) geschillenbeslechting.

Prof. dr. Ayfer Aydogan is vaste correspondent voor het Tijdschrift voor Notarissen (T. Not.) en auteur van het weldra te verschijnen basiswerk Handboek Vlaamse erfbelasting (Antwerpen, Intersentia, 2020, 248 p.). Zij is daarnaast ook auteur van diverse bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in de materies van het familiaal vermogensrecht, de registratie- en erfbelasting en successieplanning. Zij treedt vaak op als spreker op studiedagen en seminaries in deze vakgebieden.

Prof. dr. Ayfer Aydogan vervoegde ECGB Advocaten in september 2020.

Publicaties

AYDOGAN, A., “Gesplitste aankoop anno 2020”, in Fiscale Praktijkboeken 2020-2021, Mechelen, Kluwer, te verschijnen.

AYDOGAN, A., “Het tenietgaan van een schenking uit het gemeenschappelijk vermogen”, Not. Fisc. M. 2020, te verschijnen.

AYDOGAN, A., Handboek Vlaamse erfbelasting, Antwerpen, Intersentia, 2020, 248 p., te verschijnen.

AYDOGAN, A., “Een optioneel aanwascontract is geen schenking”, TBBR 2020, te verschijnen.

AYDOGAN, A., “Geen fiscaal misbruik zonder gefnuikte fiscale doelstelling” (noot onder Gent 16 juni 2020), AFT 2020, afl. 6-7, 34-38.

AYDOGAN, A., “De mysteries van artikel 914 BW: hoe moet het vruchtgebruik van de langstlevende worden aangerekend?”, T. Not 2020, afl. 6, 480-501.

AYDOGAN, A., “Gesplitste aankoop: federaal standpunt niet vrij van vraagtekens”, Nieuwbrief Succ. 2020, afl. 3, 5-9.

AYDOGAN, A., “Verstrengde fictiebepaling ‘post factum’: rechtszekerheid zegeviert (met betrekking tot oud sterfhuisbeding)”, Nieuwbrief Succ. 2020, afl. 2, 1-5.

AYDOGAN, A., “Aangifte passief biedt soelaas bij vermenging van banktegoeden na overlijden”, T. Not. 2020, 63-68.

AYDOGAN, A., “Artikel 1400 BW”, in Personen-en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2019, 12 p.

AYDOGAN A., “De vermenging van banktegoeden na het openvallen van een nalatenschap”, TvRF 2019, nr. 2-3, 27-30.

AYDOGAN A., “Gesplitste aankoop: federaal standpunt versoepeld, maar vragen blijven”, Fiscoloog 2018, afl. 1628, 1-4.

AYDOGAN A., “Maakt een schenking gevolgd door een aanwascontract fiscaal misbruik uit?”, Fiscoloog 2019, afl. 1624, 6-8.

AYDOGAN, A., “Toelichting bij de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht”, in Notariële actualiteit 2019. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, dieKeure, 2019, 61-86.

AYDOGAN A., “Nieuw huwelijksvermogensrecht geen nadelige gevolgen voor erfbelasting”, Fiscoloog 2018, afl. 1588, 6-9.

AYDOGAN A., “De hervorming van het huwelijksvermogensrecht”, T. Not. 2018, 668-688.

AYDOGAN A., “Geen mildering dubbel successierecht op roerend goed in buitenland”, Fiscoloog 2018, afl. 1580, 1-2.

AYDOGAN A., “Gesplitste aankoop en inschrijving: standpunt VLABEL vernietigd”, Fiscoloog 2018, afl 1571, 2-5.

AYDOGAN A., “Fiat voor inbreng onder niet-optionele ontbindende voorwaarde”, Fiscoloog 2018, afl. 1570, 9-11.

AYDOGAN A., “De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 1/9/2018?”, T. Not. 2018, 117-121.

AYDOGAN A., “Gesplitst bouwen: weer meer over artikel 2.7.1.0.7 VCF”, TvRF 2018, 40-44.

AYDOGAN A. en BARBAIX R., “De bescherming van de huisvesting in de gehuurde gezinswoning tijdens en na de tweerelatie”, in S. STIJNS, M. DAMBRE en B. HUBEAU (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2016, 18 p.

AYDOGAN, A., “Fiscale gunstregeling overdracht familiebedrijven: nieuwe Vlaame circulaire”, Nieuwsbrief Successierechten 2016, afl. 4, 6-16.

AYDOGAN, A., “Gevolgen laattijdige wederverkoop door beroepsverkoper in de VCF: ratione temporis”, Nieuwsbrief Registratierechten 2016, afl. 1, 29-31.

AYDOGAN, A., “De private stichting in de registratie- en successierechten”, Nieuwsbrief notariaat 2016, afl. 1, 1-8.

AYDOGAN, A., “Schept de inbreng in gemeenschap door de ene echtgenoot een voordeel voor de andere? Een analyse van de passiefregeling na inbreng”, TEP 2015, 4-18.

AYDOGAN, A., “Vrijstelling van inbreng en inbreng van interesten” (noot onder Brussel 28 januari 2014), T. Not. 2015, 140-145.

AYDOGAN, A., “Artikel 971 BW”, in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2014, 10 p.

AYDOGAN, A., “Artikel 972 BW”, in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2014, 8 p.

AYDOGAN, A., “Artikel 973 BW”, in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2014, 4 p.

AYDOGAN, A., De aard van de overeenkomst. Juridisch-technische en juridisch-economische kwalificaties met de schenking als leidraad, Antwerpen, Intersentia, 2014, 576 p.

AYDOGAN, A., "Vermogensplanning tussen echtgenoten: welke mogelijkheden?" in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 167-199.

AYDOGAN, A., "De (weder)belegging in een onverdeeldheid met het gemeenschappelijk vermogen" in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 221-238.

AYDOGAN, A., “De gehuurde gezinswoning”, in H. CASMAN en M. VAN LOOK, Huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2014, 20 p.

AYDOGAN, A., “Artikel 1400 BW”, in Personen-en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2014, 10 p.

BARBAIX R. en AYDOGAN A., "Huur en overlijden: huwelijk en wettelijk samenwonenden" in Wet en Duiding. Huur, Brussel, Larcier, 2014, 328-333.

BARBAIX R. en AYDOGAN A., "Huur en het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht : bestuursbevoegdheden wat betreft het gemeenschappelijk vermogen, bestuursbevoegdheden wat betreft het eigen vermogen" in Wet en Duiding. Huur, Brussel, Larcier, 2014, 279-285.

AYDOGAN, A., “Het opzeggingsbeding in de woninghuurovereenkomst van korte duur: (soms) (on)geldig”, T. Vred. 2012, 178-182.

AYDOGAN, A., “Vermogensverschuivingen en vergoedingen in stelsels van scheiding der goederen”, T. Not. 2011, 193-205.

AYDOGAN, A., “De interpretatie en het toepassingsgebied van art. 1435 B.W.”, RW 2010-11, 1470-1473.

AYDOGAN, A., “Partnerbescherming na verschoonbaarverklaring deint uit”, Juristenkrant 2011, afl. 221, 3.

SWENNEN, F. en AYDOGAN, A., “Topic 7: Grondvoorwaarden/Bekwaamheid/Legataris” in VERBEKE, A., BUYSSENS, F. en DERYCKE, H., Handboek Estate Planning. Algemeen Deel. Boek V, 7 p., 141-146.

SWENNEN, F. en AYDOGAN, A., “Topic 6: Grondvoorwaarden/Bekwaamheid/Beschikker” in VERBEKE, A., BUYSSENS, F. en DERYCKE, H., Handboek Estate Planning. Algemeen Deel. Boek V, 135-140.

AYDOGAN, A., “Verbouwingen door de handelshuurder: keerzijde van de medaille”, T. Vred. 2011, 97-99.

AYDOGAN, A., “Is het eigenhandig testament zonder datum geldig?”, T. Not. 2011, 115-118.

AYDOGAN, A., “De natuurlijke verbintenis: begrip zonder grenzen?”, NFM 2010, 85-87.

AYDOGAN, A., “Gratis notarieel testament op komst?”, Juristenkrant 2010, afl. 203, 10.

AYDOGAN, A., “Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TVV 2010, nr. 4, 5-9.

AYDOGAN, A., “Bedingen inzake de huwelijkse vergoedingen. Analyse van Cass. 17 september 2007.”, TEP 2009, afl. 3, 145-163.