Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Juridische informatie

Vennootschapsgegevens

Bv Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand en Barbaix Advocaten bv, afgekort ECGB Advocaten bv
Amerikalei 215, 2000 Antwerpen
ON 0807.318.132
BTW BE 0807.318.132

Aandeelhouders en bestuurders van ECGB Advocaten bv zijn :

  • bv Mark Crommen - Advocaat, ON 0475.402.740, met als vast vertegenwoordiger de heer Mark Crommen
  • bv Advocaat Renate Barbaix, ON 0849.580.636, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Renate Barbaix
  • bv LLS 306, ON 0686.974.784, met als vast vertegenwoordiger de heer Sven Eggermont
  • bv Jef Van Eyndhoven Advocaat, ON 0764.999.210 met als vast vertegenwoordiger de heer Jef Van Eyndhoven
  • bv Advocatenkantoor Ayfer Aydogan, ON 0754.391.467 met als vast vertegenwoordiger mevrouw Ayfer Aydogan

Algemene voorwaarden

-1-
Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door ECGB Advocaten bv, haar vennoten, advocaten en personeel.

-2-
De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

-3-
De cliënt en ECGB Advocaten bv kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden.

De beëindiging door ECGB Advocaten bv mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of ereloonstaten heeft.

-4-
De aansprakelijkheid van ECGB Advocaten bv, haar vennoten, advocaten en personeel is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De cliënt kan van deze polis op eerste verzoek een afschrift bekomen.
Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is ECGB Advocaten bv niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie zij een beroep doet.

-5-
De ereloonstaten van ECGB Advocaten bv zijn opgesteld naar geleverd werk. ECGB Advocaten bv kan provisies vragen.

-6-
De provisienota’s en ereloonstaten van ECGB Advocaten bv zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen 14 dagen schriftelijk te protesteren.
Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.

-7-
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd het recht voor ECGB Advocaten bv om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Identificatieverplichting

Sinds 2 februari 2004 zijn advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten verrichten, onderworpen aan het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving.

Overeenkomstig de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 6 oktober 2017) en overeenkomstig Afdeling III.1.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten, dienen advocaten passende en doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen te ontwikkelen en toe te passen.

Afhankelijk van de aard van de dienst die de advocaat aan de cliënt verstrekt, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en de deontologische verplichtingen inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme strikt na te leven. In dergelijk geval, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsverplichting ten aanzien van de cliënt. De advocaat is verplicht om informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting te bewaren gedurende tien jaar. De advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt. Overeenkomstig de wet van 18 september 2017 worden vennootschappen verplicht de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaat mee te delen. De cliënt verbindt er zich toe om de advocaat te informeren van elke wijziging die zijn status kan beïnvloeden.

De cliënt verbindt zich ertoe de door de advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de gevraagde informatie niet meedeelt, kan de advocaat de zakelijke relatie niet aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen.

De antiwitwaswetgeving verplicht de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen van geld of van financiering van terrorisme waarin de cliënt betrokken zou zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn balie. De advocaat is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Er kan geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen door een advocaat in het kader van zijn beroepsactiviteit voor meer dan 3.000 euro of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

Bankgegevens

Rekening erelonen :
Bank : ING
IBAN : BE31 3630 4195 4055
BIC : BBRUBEBB

Derdenrekening :
Bank : ING
IBAN : BE63 6300 6522 7408
BIC : BBRUBEBB

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheid van ECGB Advocaten bv, haar vennoten, advocaten en personeel is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De cliënt kan van deze polis op eerste verzoek een afschrift bekomen.

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is ECGB Advocaten bv niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie zij een beroep doet.

De advocaten van ECGB Advocaten bv zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse Balies en makelaar nv Vanbreda Risk en Benefits, in eerste rang, elk voor een bedrag van 2.500.000 euro (polisnummer LXX034899, verzekeraar Amlin Insurance SE).

De advocaten Mark Crommen, Nicolas Geelhand de Merxem, Renate Barbaix, Sven Eggermont, Jef Van Eyndhoven, Nele Meersman, Katrin Somers en Ayfer Aydogan zijn elk bijkomend verzekerd via makelaar nv Vanbreda Risk & Benefits, in tweede rang, elk voor een bijkomend bedrag van 5.000.000 euro (polis 199551935, verzekeraar nv AG Insurance).

De advocaten Mark Crommen, Nicolas Geelhand de Merxem, Renate Barbaix, Sven Eggermont, Jef Van Eyndhoven en Ayfer Aydogan zijn in derde rang elk voor een bijkomend bedrag verzekerd van 15.000.000 euro (polis 132049030062), verzekeraar HDI Gobal SE).