Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Privacy

1. Algemeen

ECGB Advocaten bv verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

ECGB Advocaten bv, met maatschappelijke zetel Amerikalei 215, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0807.318.132 is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

ECGB Advocaten bv verzamelt volgende gegevens :

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Rijksregisternummer voor zover noodzakelijk voor de behandeling van het dossier
 • Ondernemingsnummer
 • Btw-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Identificatiegegevens in het kader van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 6 oktober 2017)
 • Afhankelijk van de aard van het dossier is het mogelijk dat ECGB Advocaten bv om verdere gegevens zal verzoeken.

De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Cliënten zijn niet verplicht om persoonsgegevens mee te delen. Het verlenen van bepaalde diensten of de samenwerking kan evenwel onmogelijk worden, indien niet wordt ingestemd met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

2. Doel van de verwerking

In het kader van haar dienstverlening en activiteiten verzamelt en verwerkt ECGB Advocaten bv persoonsgegevens van haar cliënten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van diensten door ECGB Advocaten bv.

Het doel van deze verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met cliënten, het cliëntenbeheer en de boekhouding.

De rechtsgrond voor deze verwerking is de noodzakelijkheid ervan voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ECGB Advocaten bv en de cliënt. Tevens is deze verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ECGB Advocaten bv rust en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECGB Advocaten bv.
Persoonsgegevens worden door ECGB Advocaten bv niet gebruikt om te komen tot enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3. Sociale Media

ECGB Advocaten bv beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn. Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. Eenieder is vrij om al dan niet deze bedrijfspagina op LinkedIn te volgen. ECGB Advocaten bv is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze externe aanbieder. Eenieder zal zich voorafgaandelijk informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieder.

4. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens

Geen enkele derde heeft toegang tot de persoonsgegevens. ECGB Advocaten bv geeft de persoonsgegevens niet door, tenzij dat specifiek is vereist bij wet.

5. Bewaartermijn

ECGB Advocaten bv bewaart en verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Behoudens andersluidende afspraak, zullen de persoonsgegevens na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit haar systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die ECGB Advocaten bv op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren.

6. Rechten

Elke betrokkene beschikt over de volgende rechten :

 • Recht op inzage;
 • Recht op wijziging van gegevens;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht van bezwaar.

7. Vragen of opmerkingen ?

Indien U rechtmatige vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop ECGB Advocaten bv persoonsgegevens heeft verzameld of verwerkt, kan contact worden genomen via info@ecgb-advocaten.be of per post naar ECGB Advocaten bv, Amerikalei 215, 2000 Antwerpen.

ECGB Advocaten bv stelt alles in het werk om de persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant te verwerken. Het staat iemand die van oordeel is dat diens rechten zouden zijn geschonden, vrij een klacht in te dienen bij : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.