Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Fiscaal recht

ECGB Advocaten behandelt administratieve en gerechtelijke betwistingen en verstrekt gespecialiseerd advies in alle domeinen van het fiscaal recht.

ECGB Advocaten behandelt fiscale betwistingen. Belastingen vormen voor overheden noodzakelijke financierings- en beleidsinstrumenten. Belastingplichtigen ervaren belastingen als een overheidsingrijpen dat hun privaat vermogen aantast. Dit belangenconflict resulteert in betwistingen, niet in het minst doordat de fiscale wetgeving vaak erg complex en voor interpretatie vatbaar is. ECGB Advocaten voert deze betwistingen voor haar cliënten. Met een grondige dossierkennis en een deskundig, kritisch en vaak origineel inzicht in het fiscaal recht, benaarstigt ECGB Advocaten een rechtmatig en optimaal resultaat voor haar cliënten. Indien het beoogde resultaat niet kan worden bereikt door negotiatie, behartigt ECGB Advocaten de belangen van haar cliënten voor de rechtbanken en hoven.

ECGB Advocaten verstrekt fiscaal advies en staat haar cliënten en hun adviseurs bij voor nazicht en optimalisatie van alle fiscale aspecten bij transacties, investeringen, overeenkomsten, vermogensplanningen en organisatie van samenwerkingen. Om tot volkomen rechtszekere oplossingen te komen, treedt ECGB Advocaten in overleg met de fiscale administraties en sluit formele en informele akkoorden.

ECGB Advocaten heeft de expertise om bijzondere vermogensaanspraken af te weren, zoals fiscale aansprakelijkheidsvorderingen, invorderingshandelingen en strafrechtelijke initiatieven.

ECGB Advocaten treedt ook op voor lokale overheden en voor publiekrechtelijke instanties. ECGB Advocaten adviseert hen, voert procedures wanneer zij als belastingheffende instantie optreden en staat hen bij waar zij zelf als belastingplichtige worden aangesproken.