Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

VLABEL sleutelt nogmaals aan het standpunt over de gesplitste aankoop

1. In een vorig nieuwsbericht stipten wij aan dat Vlabel op 6 februari 2017 een aanpassing had doorgevoerd aan het standpunt over de gesplitste aankoop. Deze aanpassing werd gepubliceerd op 23 februari 2017. Meer bepaald werd aan punt 2) a) tweede zin de zinsnede “of het registratierecht voor schenkingen” toegevoegd. Punt 2) a) luidde derhalve als volgt: “voor aankoopakten vanaf 1/9/2013 door een voorafgaande schenking die aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen (periode van 1/9/2013 tot 31/12/2014) of aan de schenkbelasting werd onderworpen (alle aankoopakten vanaf 1/1/2015). De datum van registratie van de schenking is bepalend indien het gaat om aanbieding van onderhandse documenten of van een in het buitenland verleden schenking (en niet de datum van betaling van de Vlaamse schenkbelasting of het registratierecht voor schenkingen). In dit geval moet de schenking dus zijn geregistreerd vóór het verlijden van de aankoopakte”.

2. Op 13 maart 2017 verscheen een nieuwe aanpassing die op 10 maart 2017 werd beslist. De wijziging bestaat erin dat de regels voor aankoopakten te rekenen vanaf 1 september 2013 worden gedifferentieerd. Er wordt met name een onderscheid gemaakt tussen twee hypothesen, naargelang de aankoopakte is verleden tijdens de periode gaande van 1/9/2013 tot en met 18/06/2015 en tijdens de periode te rekenen vanaf 19/06/2015. De nieuwe tekst luidt als volgt:

2) a) voor aankoopakten vanaf 1/9/2013 tot en met 18/06/2015: door een voorafgaande schenking die aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen of aan de schenkbelasting werd onderworpen. Het voorafgaand karakter van de schenking moet worden aangetoond door één of meerdere documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de schenking dateert van vóór de aankoopakte. Voor schenkingen verleden voor een buitenlandse notaris geldt de datum van de notariële akte.

b) voor aankoopakten vanaf 19/06/2015: door een voorafgaande schenking die voorafgaand aan de gesplitste aankoop aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen of aan de schenkbelasting werd onderworpen. De datum van aanbieding ter registratie van de schenking is bepalend indien het gaat om aanbieding van onderhandse documenten of van een in het buitenland verleden schenking (en niet de datum van betaling van de Vlaamse schenkbelasting of het registratierecht voor schenkingen). In dit geval moet de schenking dus zijn geregistreerd vóór het verlijden van de aankoopakte”.

Voor de aankoopakten vanaf 19/6/2015 geldt grosso modo nog steeds dezelfde regeling. Toch zijn er twee verschillen. Thans wordt geëist dat de voorafgaande schenking ook voorafgaand aan de gesplitste aankoop aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen of aan de schenkbelasting werd onderworpen. Vervolgens is de “datum van aanbieding ter registratie” bepalend en niet de “datum van registratie”.

Voor de aankoopakten in de periode van 1/9/2013 tot en met 18/06/2015 geldt een andere regeling. Er moet nog steeds een voorafgaande schenking zijn, met name een schenking die de aankoopakte voorafgaat. Het voorafgaand karakter van de schenking moet worden aangetoond door één of meerdere documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de schenking dateert van vóór de aankoopakte. Voor schenkingen verleden voor een buitenlandse notaris geldt de datum van de notariële akte. Maar er moet blijkbaar geen “voorafgaande” registratie van deze voorafgaande schenking zijn. De registratie zou dus ook na de aankoop kunnen doorgevoerd worden.

3. Het is gissen naar de onderliggende reden van dit onderscheid. Zeker is alleszins is dat 19/06/2015 (volgens Vlabel) de datum is van de publicatie van het eerste standpunt van Vlabel terzake. Uit dat eerste standpunt kan men afleiden dat de schenking “voorafgaand” aan de aankoopakte moet geregistreerd worden. Dit zou dan in tegenstelling zijn tot de eerdere federale administratieve beslissing (Rep. R.J., S 9/06-07) die wel een voorafgaande schenking vereiste, maar niet (expliciet) de voorafgaande registratie van die schenking.

Dit zou dan concreet betekenen dat de voorafgaande schenkingen die gedaan werden vóór een aankoopakte in de periode 1/9/2013 tot en met 18/06/2015, en die nog niet geregistreerd werden, alsnog ter registratie kunnen worden ingediend, om te ontsnappen aan de toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF. Dit zal dan wel vóór het overlijden van de schenker moeten gebeuren.

4. Navraag bij Vlabel leerde ons dat één en ander de bedoeling van Vlabel juist weergeeft.

N. Geelhand de Merxem

(Standpunt nr. 15004 dd. 10.03.2017 gepubliceerd op 13/03/2017)