Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Vlaamse rulings en interpretatieve vragen

Recent werd een parlementaire vraag van de heer Peter Van Rompuy aan minister Bart Tommelein over het kleine aantal Vlaamse rulings gepubliceerd.

In het antwoord laat de minister zich vrij positief uit over de werking van het systeem van de rulings in Vlaanderen. Het verhoogt de rechtszekerheid.

Niettemin zijn er m.i. toch twee problemen en niet van de minste.

Een eerste probleem, dat men met de tijd dreigt te vergeten, is dat de Vlaamse “rulingcommissie” geen onafhankelijk orgaan is binnen de Vlaamse Administratie. Op federaal vlak is dat niet het geval. In Vlaanderen is de auteur van de voorafgaande beslissingen Vlabel zelf. De voorafgaande beslissingen bieden dus een garantie voor de rechtszekerheid, maar niet voor de objectiviteit.

Een tweede probleem is dat de juridische kwaliteit van de voorafgaande beslissingen vaak te wensen over laat. Het belangrijkste voorbeeld dienaangaande is dat Vlabel , wanneer zij tot fiscaal misbruik besluit, nooit aantoont dat het ontwijken van de bepaling van de VCF geschiedt in strijd met de doelstellingen van deze bepaling. Nochtans is dit een toepassingsvoorwaarde voor de kwalificatie “fiscaal misbruik”. Vlabel stelt het ontwijken van schenk- en erfbelasting automatisch gelijk met fiscaal misbruik en past de sanctie toe, tenzij afdoende niet-fiscale motieven worden aangevoerd.

Kortom, rechterlijke controle is meer dan ooit nodig. Maar onlangs oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Gent dat de aanvrager van een voorafgaande beslissing geen actueel belang heeft om de vernietiging van een voor hem negatieve beslissing in rechte de vorderen (Rb. Gent 23 april 2018). Hoger beroep is ingesteld. Wordt vervolgd.

In hetzelfde antwoord laat de minister uitschijnen, zij het twijfelend, dat de antwoorden op interpretatieve vragen (die, anders dan de voorafgaande beslissingen, anoniem kunnen worden gesteld) worden gepubliceerd. Bij mijn weten worden die antwoorden niet gepubliceerd op de website van Vlabel.

N. Geelhand de Merxem

Vraag nr. 1845 van de heer Peter Van Rompuy, Parl.Hand. 2017-18, 15 mei 2018