Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Verhaal bij de Rechtbank tegen een voorafgaande beslissing van Vlabel onmogelijk wegens gebrek aan (actueel) belang (art. 17 Ger.W.).

In de voorafgaande beslissing nr. 16046 van 14 november 2016 wordt, kort gezegd, de schenking van delen van een burgerlijke maatschap door twee echtgenoten aan hun twee minderjarige kinderen, met last om een jaarlijkse vaste rente te betalen en met levenslange controle voor de schenkers, niet strijdig bevonden met art. 2.7.1.0.7 VCF. Daarentegen werd deze voorgenomen verrichting (aan de schenking ging de inbreng van roerende goederen vooraf) ambtshalve door Vlabel beschouwd als een fiscaal misbruik (frustreren van art. 2.7.1.0.3, 3° VCF), “aangezien de rechtsgevolgen van de vooropgestelde constructie identiek zijn aan deze van schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker”. De aangevoerde niet-fiscale motieven werden niet aanvaard door Vlabel.

Deze voorafgaande beslissing is juridisch onjuist. Vlabel moet immers eerst aantonen dat de voornoemde echtgenoten de toepassing van art. 2.7.1.0.3, 3° VCF trachten te ontwijken en dat dit geschiedt in strijd met de doelstellingen van deze bepaling. Dat doet Vlabel niet. Het feit dat de rechtsgevolgen identiek zijn (daargelaten het feit dat dit in casu niet het geval is), is volledig irrelevant.

De verzoekers hebben een vordering tot vernietiging van deze voorafgaande beslissing ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, en tot het bekomen van een nieuwe (correcte) voorafgaande beslissing dan wel tot het horen zeggen dat onder meer art. 2.7.1.0.3, 3° VCF (al dan niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF) niet van toepassing is.

De Rechtbank onderzoekt de ontvankelijkheid van de vordering en acht deze ontoelaatbaar, bij gebrek aan een (actueel) belang overeenkomstig artikel 17 Ger.W.

Tegen dit vonnis wordt hoger beroep ingesteld.

Indien dit (overigens juridisch niet correct) vonnis in beroep zou worden bevestigd, zou Vlabel een vrijgeleide krijgen om juridisch hoogst betwistbare voorafgaande beslissingen te publiceren, zonder te moeten vrezen op het matje te worden geroepen. Vlabel zou zich niet alleen in de plaats van de wetgever stellen, maar zou ook, wat de voorafgaande beslissingen betreft, ontkomen aan de toetsing van de hoven en rechtbanken.

N. Geelhand de Merxem

Rb. Gent 23 april 2018, onuitg.