Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Onroerende verhuur met toepassing van btw

In het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2018 werd de wet van 14 oktober 2018 gepubliceerd die op verschillende vlakken het principe in de huidige regelgeving wijzigt dat de verhuur van onroerende goederen vrijgesteld is van btw (artikel 44, §3, 2° btw-wetboek). Evenwel bestonden er reeds een aantal uitzonderingen voor specifieke onroerende verhuringen.

In de beoogde, nieuwe regelgeving wordt een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen (enkel B2B). De optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder. Deze nieuwe regels zullen enkel gelden voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Deze optie kan enkel worden uitgeoefend voor overeenkomsten die betrekking hebben op gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvoor de btw op de aannemingswerken ten vroegste op 1 oktober 2018 voor de eerste keer opeisbaar is. Indien wordt gekozen voor dit stelsel, geldt een herzieningstermijn van 25 jaar.

Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur (niet langer dan zes maanden) van onroerende goederen, met uitzondering van onder meer onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en onroerende goederen die ter beschikking worden gesteld aan natuurlijke personen die deze goederen aanwenden voor hun privédoeleinden.

Door de verhuur van onroerende goederen aan professionelen te onderwerpen aan btw worden de volgende voordelen bereikt:

  • De verhuurder heeft de mogelijkheid om de btw op de oprichtingskosten van het gebouw in aftrek te brengen.

  • Ingevolge de btw-aftrek door de verhuurder zal hij het onroerend goed tegen een lagere huurprijs kunnen aanbieden.

  • Voor een goede fiscale optimalisatie hoeft geen beroep meer te worden gedaan op complexe constructies, zoals het opzetten van een btw-eenheid.

De federale regering wil met deze maatregel de btw-regelgeving vereenvoudigen. Verder heeft deze maatregel als doel om de bestaande concurrentiehandicap met de buurlanden weg te werken en investeringen in vastgoed aan te moedigen.

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.

Willy Huber en Kim Jans