Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik

De langstlevende echtgenoot erft in principe vruchtgebruik op de ganse nalatenschap. Dit vruchtgebruik is vaak omzetbaar. Sinds kort bepaalt het Burgerlijk Wetboek hoe de waarde van dit vruchtgebruik bij omzetting moet worden berekend (art. 745sexies B.W. ). Door de minister van Justitie worden omzettingstabellen opgemaakt en bekendgemaakt, die jaarlijks worden aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de lineaire obligaties waarvan de maturiteit gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker, en de Belgische prospectieve sterftetafels die jaarlijks worden gepubliceerd door het Federaal Planbureau. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, gebeurt de waardering van het vruchtgebruik op basis van de omzettingstabellen.

Recent werd bepaald dat de bij het opstellen van deze omzettingstabellen in aanmerking te nemen rentevoet niet lager mag zijn dan 1% per jaar, dit om te vermijden dat het vruchtgebruik bij lage rentevoeten soms geen enkele waarde meer zou hebben (wet van 19 juni 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft, B.S. 21 juni 2016).

Op 7 juli 2016 werden de nieuwe omzettingstabellen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarbij werd reeds toepassing gemaakt van de minimale rentevoet van 1% te rekenen vanaf de leeftijd van 73 jaar voor de mannen en 76 jaar voor de vrouwen.

Gelet op de daling van de rentevoeten is ook de waarde van het vruchtgebruik gedaald in vergelijking met de vorige tabel.

N. Geelhand de Merxem

(Ministerieel besluit van 1 juli 2016 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, §3, van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 7 juli 2016)