Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Nieuw erfrecht: de haven is in zicht!

De Commissie van Justitie van de Kamer heeft gisteren (20 juni 2017) gestemd over het wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht. Op korte termijn volgt een tweede lezing in de Commissie en vervolgens de behandeling door de plenaire Kamer. De indieners van het wetsvoorstel beogen de finale stemming over het wetsvoorstel voor het parlementair zomerreces.

De nieuwe wet zal het erfrecht fundamenteel wijzigen. Wellicht is sprake van de grootste hervorming van de materie sedert de invoering van het burgerlijk wetboek, meer dan 200 jaar geleden.Voortaan zal de verdeling van de nalatenschap er geheel anders uitzien, bijvoorbeeld omdat de wet op een totaal andere manier zal omgaan met de erfrechtelijke verrekening van schenkingen die de overledene in het verleden heeft gedaan. Bovendien wordt de beschikkingsvrijheid aanzienlijk verruimd, doordat enerzijds de reserve (het dwingend erfrecht) verkleint en doordat anderzijds overeenkomsten tussen erfgenamen over toekomstige nalatenschappen op grotere schaal mogelijk worden.

Het nieuwe erfrecht brengt veel goeds: modernisering, rechtszekerheid en voorspelbaarheid over de gevolgen van het erfrecht.Het nieuwe erfrecht brengt ook veel meer flexibiliteit, in het bijzonder voor de wedersamengestelde families. Die flexibiliteit zal ook de familievrede bevorderen.

Er zijn echter ook aandachtspunten. De nieuwe wet zal immers ook van toepassing zijn op degenen die nu reeds schenkingen hebben gedaan of een testament hebben gemaakt. Deze toepassing van nieuwe regels kan ‘oude planningen’ in de war sturen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Het overgangsrecht voorziet daarom in een mogelijkheid voor degenen die al een planning hebben uitgewerkt om – binnen het jaar na afkondiging van de wet – ervoor te opteren om hun ‘oude’ schenking alsnog aan de toepassing van het oude recht te onderwerpen. Dit betekent dat het eerste jaar na afkondiging werk zal moeten worden gemaakt van een volledige check-up van bestaande planningen. Zijn ze nog performant? Kunnen ze performanter worden? Hoe moeten de vroegere schenkingen erfrechtelijk worden behandeld? Kan een erfovereenkomst een bestaande planning volledig betonneren?

N. Geelhand de Merxem & R. Barbaix

Voor meer info: contacteer ons gerust: info@hcgb-advocaten.be; n.geelhand@hcgb-advocaten.be; r.barbaix@hcgb-advocaten.be