Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Laattijdige aangifte - belastingverhoging

Een belastingplichtige had zijn aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2014 laattijdig ingediend. Om deze reden paste de fiscale administratie een belastingverhoging toe. De vraag rees of het mogelijk is dat de fiscale administratie een belastingverhoging oplegt louter omwille van een laattijdige aangifte.

Artikel 444 WIB 1992 bepaalde voor het aanslagjaar 2014 dat een belastingverhoging wordt toegepast3[, “bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte.” De fiscale administratie gaat er van uit dat een laattijdige aangifte moet worden ‘gelijkgesteld’ met een niet-aangifte om zo een belastingverhoging te kunnen opleggen bij een laattijdig ingediende aangifte. Dat kan de belastingplichtige duur komen te staan, aangezien de belastingverhoging het gehele (laattijdig aangegeven) inkomen treft, terwijl bij een tijdige maar onjuiste aangifte, de belastingverhoging enkel het onjuiste gedeelte van de aangifte treft.

HCGB Advocaten kon het Hof van Beroep te Gent (Gent 30 april 2019, 2018/AR/147) overtuigen dat een laattijdige aangifte niet mag worden gelijkgesteld met een niet-aangifte. Als gevolg daarvan kan de belastingverhoging ook niet worden toegepast. De wettekst is voldoende duidelijk en behoeft geen verdere interpretatie. Tevens vormt een belastingverhoging een fiscaal-administratieve sanctie met strafrechtelijk karakter. Gelet op het legaliteitsbeginsel kan een dergelijke sanctie niet worden opgelegd indien de wet niet zelf in deze mogelijkheid voorziet.

Het Hof van Cassatie heeft deze visie inmiddels nog bevestigd (Cass. 15 maart 2018, F.17.0004.N).

Deze arresten van het Hof van Beroep te Gent en het Hof van Cassatie hebben betrekking op de eerdere tekstversie van artikel 444 WIB 1992. Ingevolge de wet van 30 juni 2017 werd artikel 444 WIB 1992 gewijzigd. Een belastingverhoging is nu mogelijk “bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van de aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte.” Op heden voorziet de wet aldus zelf in de mogelijkheid dat de fiscale administratie een belastingverhoging oplegt bij een laattijdige aangifte.

Willy Huber en Kim Jans