Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Indieningstermijn is gelijk aan verbeteringstermijn

In een concreet dossier werd een aangifte ingediend tijdens de Corona-periode. Er werd niet verzaakt aan de indieningstermijn (in casu 30 september 2020).
Na het indienen van de aangifte en tijdens de indieningstermijn wordt een onroerend goed van de nalatenschap bij verkoopovereenkomst verkocht voor een hogere prijs dan de waarde vermeld in de ingediende aangifte. Een bijvoeglijke aangifte wordt spontaan ingediend.

Vlabel legt een belastingverhoging op gelet op een tekortschatting in de oorspronkelijke aangifte. De aangifte is volgens Vlabel definitief na het verstrijken van de termijn van 4 maanden. “De verlengde indieningstermijn tot 30/09/2020 is enkel te zien als een tolerantieperiode, waarin de mogelijkheid wordt gegeven de aangifte later in te dienen en dit zonder belastingverhoging wegens laattijdige indiening”.

Dit standpunt is onjuist. De termijn om in te dienen is ook, ipso facto, een ter mijn om te verbeteren (tenzij aan de verbetertermijn is verzaakt (zie bv. J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten, nr. 989/26).
Het feit dat de termijn verlengd is ingevolge een tolerantie van Vlabel verandert niets aan dit principe.

Nicolas Geelhand de Merxem