Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Fiscale regularisatie

Met ingang van 1 augustus 2016 is een ‘permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie’ ingevoerd (Wet van 21 juli 2016, BS 29 juli 2016). Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen middels een regularisatieaangifte bij het Contactpunt en het betalen van een heffing, inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen regulariseren. (Mr. Huber)

Wat komt in aanmerking voor regularisatie ?

1. De inkomsten die aan de inkomstenbelasting zijn onderworpen.

2. De sommen die onder de toepassing vallen van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (behoudens deze die ressorteren onder artikel 3, eerste lid van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten) of van het wetboek diverse rechten en taksen.

3. De in artikel 51 van het btw-wetboek bedoelde, aan btw onderworpen handelingen.

4. Fiscaal verjaarde kapitalen, zijnde kapitalen als bedoeld onder de eerste drie punten, ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen, op het tijdstip van de indiening van de regularisatieaangifte geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen.

De regularisatie van een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid de dienst verzekert, is enkel mogelijk wanneer met het betrokken gewest een samenwerkingsakkoord werd gesloten.

Aard en hoogte van de heffing.

Moeten worden geregulariseerd, de inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen waarvan de aangever niet aan de hand van schriftelijk bewijs kan aantonen dat zij hun normaal belastingregime hebben ondergaan. De aangever dient ook het schriftelijk bewijs bij te brengen van de aard van de belasting, de belastingcategorie en het tijdperk waartoe de inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen behoren.

Te regulariseren inkomsten, sommen en btw-handelingen worden onderworpen aan een heffing overeenkomstig het normale tarief, verhoogd met 20 procentpunten. Ten aanzien van btw-handelingen wordt deze verhoging slechts toegepast, indien nog geen verhoging met 20 procentpunten ingevolge regularisatie van inkomsten is toegepast. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de verhoging 22 procentpunten, vanaf 1 januari 2018 23 procentpunten, vanaf 1 januari 2019 24 procentpunten en vanaf 1 januari 2020 25 procentpunten.

Fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van de door de wet beoogde fiscale misdrijven, worden geregulariseerd tegen betaling van een heffing van 36 procentpunten op het kapitaal. De heffing wordt vanaf 1 januari 2017 verhoogd tot 37 procentpunten, vanaf 1 januari 2018 tot 38 procentpunten, vanaf 1 januari 2019 tot 39 procentpunten en vanaf 1 januari 2020 tot 40 procentpunten.

Uitsluitingen.

Er kan niet tot regularisatie worden overgegaan indien de inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen het voorwerp hebben uitgemaakt van welbepaalde misdrijven, wanneer de aangever vóór het indienen van de regularisatieaangifte door een Belgische gerechtelijke instantie, belastingadministratie, sociale zekerheidsinstelling, sociale inspectiedienst of de FOD economie schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden of wanneer de aangever reeds een regularisatieaangifte heeft ingediend sinds 1 augustus 2016.

Regularisatieaangifte, betaling van de heffing en regularisatieattest.

De aangifte wordt gedaan op een vastgelegd aangifteformulier. Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2016 (p. 52395). Bij de aangifte kunnen onderliggende stukken worden gevoegd. Bij de aangifte wordt een bondige verklaring van het fraudeschema gevoegd, alsook een verklaring omtrent de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze zijn ontstaan en de gebruikte financiële rekeningen. Nadat het Contactpunt de aangever in kennis heeft gesteld van de te betalen heffing, dient deze de heffing te betalen binnen 15 kalenderdagen volgend op de verzending van de kennisgeving. Na betaling reikt het Contactpunt een regularisatieattest uit. Het regularisatieattest vormt het bewijs dat ten aanzien van de inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen definitief is voldaan aan de fiscale verplichtingen en biedt vrijstelling voor strafvervolging voor een aantal kwalificaties. Het Contactpunt stelt de Cel voor Financiële Informatieverwerking in kennis van de regularisatie. De ambtenaren van het Contactpunt zijn verder gehouden tot beroepsgeheim, kunnen de verkregen inlichtingen niet bekend maken aan andere diensten van de FOD Financiën en hebben geen meldingsplicht aan de Procureur des Konings.

W. Huber