Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Een Nederlands testament met ouderlijke boedelverdeling is geen Casman-clausule

Een Belgische notaris in de grensstreek met Nederland dient een aangifte van nalatenschap in van een Nederbelg die een Nederlands testament met ouderlijke boedelverdeling had opgemaakt conform art. 1167 (oud) Nederlands Burgerlijk Wetboek.

De erflater liet een langstlevende echtgenote en drie kinderen na.

Uit het aanslagbiljet blijkt dat de volledige nalatenschap in hoofde van de langstlevende echtgenote wordt belast, daar waar, bij een OBV-testament, de volledige nalatenschap wel toekomt aan de langstlevende, doch onder last om aan de kinderen een schuld te erkennen groot de waarde van hun netto-erfdeel. Die overbedelingsschuld wordt dan in hoofde van de kinderen belast.

In de toelichting bij de berekening van de rechten in het aanslagbiljet staat vermeld: “Bij toepassing van artikel 2.7.3.2.14 VCF en 2.7.3.4.1 VCF, zijn inzake overlijdens nà 24 december 2017, de schuldvorderingen ingevolge verrekeningbedingen of verblijvingsbedingen met last, van geen invloed meer op de berekening van de Vlaamse erfbelasting”.

Dit is een spijtige vergissing.

De heffing van erfbelasting met betrekking tot een Nederlands testament met ouderlijke boedelverdeling wordt nog steeds geregeld door het standpunt nr. 16053 van 3 juni 2016 van Vlabel.

Het latere Kerstdecreet van 8 december 2017 dat vanaf 24 december 2017 abstractie maakt van de schulden en schuldvorderingen in het raam van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, is van toepassing op o.a. de Casman-clausule en het finaal verrekenbeding. Het is echter niet van toepassing op bedingen die te maken hebben met vereffening-verdeling van de nalatenschap.

Immers, zowel het nieuwe art. 2.7.3.2.14 VCF als het aangevulde art. 2.7.3.4.1 VCF hebben het letterlijk over schulden en schuldvorderingen die voortkomen uit de toepassing van een beding in een huwelijksovereenkomst en dat betrekking heeft op de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel.

Het is betreurenswaardig dat de bevoegde personeelsleden van Vlabel die de aangiften in de grensstreek moeten controleren dit onderscheid niet kennen en de belastingplichtige verplichten om een bezwaar in te dienen.

Nicolas Geelhand de Merxem