Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

De eerste voorafgaande beslissing over het kanscontract “new style”.

Op 23 februari 2018 publiceerde Vlabel reeds de eerste voorafgaande beslissing over een kanscontract, na de publicatie van het nieuwe standpunt over bedingen van aanwas (standpunt nr. 17044 van 8 januari 2018).

De meeste principes uit het nieuwe standpunt worden quasi letterlijk overgenomen. Dit geldt met name inzake de “niet onverdeelde goederen”, de omschrijving van het kanscontract, de voorwaarden om een kanscontract fiscaal te aanvaarden, de omschrijving van “onder bijzondere titel” en “onder bezwarende titel”, de gelijkaardige levensverwachting, de gelijkwaardige inleg en het beoordelingstijdstip in beide gevallen, alsook het fiscaal misbruik.

De toepassing van deze principes op de concrete casus (zes ongehuwde samenwonende broers zonder afstammelingen met een gelijke inleg van roerende goederen) is wel leerzaam:

  • Een leeftijdsverschil van 15 jaar tussen de oudste en de jongste broer is blijkbaar geen probleem voor de “gelijkaardige levensverwachting”;

  • Een kanscontract tussen zes personen in het voordeel van de langstlevende van hen is (gelet op voormeld leeftijdsverschil) evenmin een probleem;

  • De afstand van alle rechten verbonden aan een (levens)verzekeringspolis (aan de begunstigde?) in het raam van een kanscontract leidt blijkbaar niet tot heffing van erfbelasting (op grond van art. 2.7.1.0.6 VCF);

  • De verklaring dat uit niets blijkt dat de zes broers ten tijde van het afsluiten van het beding van aanwas enig relevant gezondheidsprobleem (zullen) hebben, is blijkbaar voldoende;

  • De onherroepelijkheid van de afstand (in vergelijking met de herroepelijkheid van een testament) is een civielrechtelijk motief dat voldoende opweegt tegen de fiscale motieven (expliciet);

  • De waardeschommeling van de afgestane goederen tussen het sluiten van het kanscontract en de realisatie ervan, is irrelevant voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de inleg.

    N. Geelhand de Merxem

(VB nr. 17046 dd. 19.02.2018, publ. 23.02.2018)