Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

BTW en publiekrechtelijk overheden

De btw-administratie heeft de Circulaire nr. 42/2015 van 10.12.2015 gepubliceerd waarin vele jaren na de gewijzigde btw-regels omtrent het btw-statuut van publiekrechtelijke lichamen een toelichting wordt gegeven omtrent de wijze waarop de Belgische Staat deze regels interpreteert.

Hierin springen o.a. volgende elementen in het oog :

  • Indien gemeenten handelingen verrichten die ook worden verricht door actoren uit de privésector en indien het verrichten ervan kan leiden tot een concurrentieverstoring van enige betekenis, zullen deze handelingen in hoofde van de gemeenten onderworpen zijn aan btw. En dit ongeacht of deze handelingen deel uitmaken van de lijst van handelingen waarvoor gemeenten in ieder geval onderworpen zijn aan btw indien de handelingen niet onbeduidend zijn. Om concreet uit te maken of er sprake is van concurrentieverstoring dienen de gemeenten melding te maken van het verrichten van zulke handelingen telkens indien de jaarlijkse omzet meer dan 25.000 euro bedraagt.

  • De commentaar zal door de btw-administratie effectief worden toegepast vanaf 1 juli 2016.

R. Barbaix