Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Btw en onroerend goed

Bepaalde werken in onroerende staat zijn onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% indien is voldaan aan volgende voorwaarden :

  • De handelingen hebben betrekking op de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitsluting van de reiniging, van een woning;

  • De handelingen hebben betrekking op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privé-woning wordt gebruikt;

  • De handelingen worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan het tijdstip van de verschuldigdheid van de btw;

  • De handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker;

  • De door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubel dat hij bewaart, moeten, op basis van een attest van de afnemer, melding maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen.

In een arrest van 27 maart 2015 heeft het Hof van Cassatie omtrent de tweede voorwaarde recent geoordeeld dat het voor toepassing van dit verlaagd btw-tarief niet vereist is dat het gebouw waaraan de werken worden uitgevoerd reeds de bestemming had van een privé-woning voorafgaand aan de uitvoering van de werken.

Pro memorie : De regering Michel I heeft beslist om de ouderdomsvereiste van het gebouw waaraan de bedoelde handelingen worden verricht, te verhogen van 5 naar 10 jaar en dit voor handelingen waarvoor de btw opeisbaar wordt vanaf 1 januari 2016 (cf. antwoord van de Minister van Financiën op een Parlementaire Vraag van de heer S. Verherstraeten nr. 83 van 18 december 2014).

R. Barbaix